Konten Islami

1. Saliimul ‘Aqiidah / سليم العقيدة
(AqidahYang Benar)
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya karena Allah Rabb semesta alam”. (Al-An’aam : 162)

2. Sahiihul ‘Ibaadah / صحيح العبادة
(Ibadah Yang Benar)
“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat Aku shalat”. (Riwayat Bukhari)

3. Matiinul Khuluq / متين الخل ق
(Akhlak Yang Kokoh)
“Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. (Al-Qalam : 68)

4. Qawiyyul Jismi / قوي الجم
(Jasmani Yang Kuat)
“Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah”. (Riwayat Muslim)

5. Mutsaqqaful Fikri / مثقف الفكر
(Intelek Dalam Berfikir)
“Katakanlah: samakah orang yang ber-ilmu dengan orang yang tidak ber-ilmu, sesungguhnya hanya orang-orang yang ber-akallah yang dapat menerima pelajaran”. (Az-Zumar : 39)

6. Mujaahidun Linafsih / مجاهد لنفسه
(Kuat Melawan Hawa Nafsu)
“Tidak ber-iman seseorang dari kamu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada ajaran Islam yang aku bawa”. (Riwayat al-Haakim)

7- Hariishun ‘alaa Waktih / حريص على وقته
(Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin)
“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lowongmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati”. (Riwayat al-Haakim)

8- Munazhzhamun fii Syu’unih / منظم في شئونه
(Teratur Dalam Semua Masalahnya)
“Kebatilan yang teratur, dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur”. (Ali bin Abi Thalib)

9- Qaadirun ‘alal Kasbi / قادر على الكسب
(Mampu Berusaha Sendiri)
“Tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya”. (Riwayat Ibnu Majah)

10-Naafi’un lighairihi / نافع لغيره
(Bermanfaat Bagi Orang Lain)
“Sebaik-baik manusia, adalah paling bermanfaat bagi sesama manusia”. (Riwayat al-Qudhaa’i).

Sumber dari segala sumber.